Subsidie-aanvraag toegewezen

In de ALV van 17 maart moesten we berichten dat de haalbaarheid van ons eerste project
(Eleveld 5) onder grote druk stond vanwege de versoberde subsidieregeling en de kosten.
Op 19 april bericht kregen dat de gemeente Aa en Hunze ons een aanjaagsubsidie van €5000 gaat verlenen ten behoeve van ons eerste zon-op-dak project. Deze subsidie wordt verstrekt aan ons op het moment dat het project in opdracht is gegeven. De gemeente wil ons met deze subsidie aanmoedigen om in deze tijd van stijgende prijzen het project wel door te zetten. Zowel de gemeente als wij hebben baat bij een succesvol eerste project.

Met deze steun in de rug hebben we op 11 mei de SCE-subsidie aanvraag ingediend. SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. En 6 juli kregen we bericht dat onze aanvraag goedgekeurd is. Rekenend op een positief besluit waren we al bezig om offertes te vragen voor de aanleg. Maar zelfs met de extra gemeentelijke bijdrage wordt het spannend of het project bij mogelijke stijgende kosten haalbaar zal zijn. De SCE-subsidie wordt pas uitgekeerd wanneer we stroom produceren. De aanleg wordt naast de gemeentelijke subsidie gefinancierd door een lening van het Drents Energiefonds en door de leden.

Zo gauw we het kostenplaatje helder hebben met definitieve offertes en de haalbaarheid
bevestigd wordt zullen we een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen om de
goedkeuring van de leden voor het project te krijgen.

Met de steun van de Algemene Ledenvergadering kunnen we dan de huidige leden en potentiële leden uitnodigen deel te nemen in het project. De principes voor deelname zijn in de Algemene Ledenvergadering van 17 maart besproken en goedgekeurd. Kort samengevat: leden kunnen inschrijven voor één of meerdere obligaties van €100 per stuk. Het doel is dat deze obligaties 25% van de kosten van het project dekken. Het beoogde rendement is 3,5%. Met definitieve offertes en geslaagde financiering hopen we nog dit jaar aan de slag te gaan om in 2023 groene Broekstreker stroom te gaan opwekken.