Alle berichten van Henk Krijnen

Subsidie-aanvraag toegewezen

In de ALV van 17 maart moesten we berichten dat de haalbaarheid van ons eerste project
(Eleveld 5) onder grote druk stond vanwege de versoberde subsidieregeling en de kosten.
Op 19 april bericht kregen dat de gemeente Aa en Hunze ons een aanjaagsubsidie van €5000 gaat verlenen ten behoeve van ons eerste zon-op-dak project. Deze subsidie wordt verstrekt aan ons op het moment dat het project in opdracht is gegeven. De gemeente wil ons met deze subsidie aanmoedigen om in deze tijd van stijgende prijzen het project wel door te zetten. Zowel de gemeente als wij hebben baat bij een succesvol eerste project.

Met deze steun in de rug hebben we op 11 mei de SCE-subsidie aanvraag ingediend. SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. En 6 juli kregen we bericht dat onze aanvraag goedgekeurd is. Rekenend op een positief besluit waren we al bezig om offertes te vragen voor de aanleg. Maar zelfs met de extra gemeentelijke bijdrage wordt het spannend of het project bij mogelijke stijgende kosten haalbaar zal zijn. De SCE-subsidie wordt pas uitgekeerd wanneer we stroom produceren. De aanleg wordt naast de gemeentelijke subsidie gefinancierd door een lening van het Drents Energiefonds en door de leden.

Zo gauw we het kostenplaatje helder hebben met definitieve offertes en de haalbaarheid
bevestigd wordt zullen we een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen om de
goedkeuring van de leden voor het project te krijgen.

Met de steun van de Algemene Ledenvergadering kunnen we dan de huidige leden en potentiële leden uitnodigen deel te nemen in het project. De principes voor deelname zijn in de Algemene Ledenvergadering van 17 maart besproken en goedgekeurd. Kort samengevat: leden kunnen inschrijven voor één of meerdere obligaties van €100 per stuk. Het doel is dat deze obligaties 25% van de kosten van het project dekken. Het beoogde rendement is 3,5%. Met definitieve offertes en geslaagde financiering hopen we nog dit jaar aan de slag te gaan om in 2023 groene Broekstreker stroom te gaan opwekken.

Intentieverklaring zon-op-dak getekend

De energiecoöperatie De Ecomarke heeft een eerste stap gezet voor de realisatie van een zon-op-dak-project. Bij de familie Bergsma te Eleveld is een intentieverklaring getekend. Zij hebben daken op twee schuren ter beschikking gesteld voor het leggen van zonnepanelen door de coöperatie. Hier zal plaats zijn voor 200 panelen waarmee naar verwachting ongeveer 45.000 kWh per jaar zal kunnen worden opgewekt.

We gaan nu de daken laten controleren op sterkte, stellen samen met de familie Bergsma een recht van opstal overeenkomst op, gaan achter subsidies en financiering aan en laten offertes maken voor de installatie.

Voor de Ecomarke is dit een prachtige mogelijkheid om daadwerkelijk de duurzame opwek van elektriciteit in coöperatieverband op te starten. Het is de verwachting dat de komende jaren nog verscheidene andere projecten zullen volgen. Daarmee hoopt De Ecomarke namens de Broekstreek een serieuze bijdrage te leveren aan de energietransitie én ook de gemeenschap en inwoners te laten profiteren van deze deelname.

Binnenkort zal de Ecomarke haar leden nader informeren over dit project. Daarbij zal ook ter sprake komen hoe leden financieel kunnen participeren.

Inloopavond goed bezocht

De inloopavond op woensdag 18 augustus werd goed bezocht. Er waren 29 personen afgekomen op de mogelijkheid informeel van gedachten te wisselen over de plannen van de energie coöperatie De Ecomarke. Al met al telt de coöperatie nu 38 leden. Na een inleiding van voorzitter Luc Oosting, die memoreerde dat de coöperatie op 6 april was opgericht, deed Henk Krijnen uit de doeken hoe de werkgroep de zon-op-dak projecten wilde aanpakken. Lees verder Inloopavond goed bezocht

Lid worden en inloopavond

Bewoners kunnen nu daadwerkelijk zich inschrijven als lid. Voor het jaar 2021 is dit nog gratis. Later in het jaar kunnen leden besluiten of ze hun lidmaatschap willen voortzetten. Vanaf 2022 zal een contributie geheven worden in de orde van € 15 (nog te besluiten). Ondertussen kunnen leden meepraten over een eerste project en andere toekomstige activiteiten van de coöperatie.

Op 18 augustus wordt een inloopborrel georganiseerd in Café Popken, 20:00 – 22:00. Op deze avond kan men nadere informatie krijgen over de toekomstplannen van de Ecomarke en suggesties doen.

Een digitale versie van de brochure die eind juli is rondgebracht is hier te vinden.